خدمات دستگاه های زیر مجموعه

شناسنامه خدمت  عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
۱۶۰۲۱۰۱۲۰۰۰
نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت
16041012101
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور
16021012102
بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی
16061012103
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی
18051012104
برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری
16051012105
اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور
۶۱۰۲۱۰۱۳۰۰۰
صدور، تمدید، اصلاح، ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت
16021013100
صدور پروانه موسسات پزشکی  
16021013102
ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی  
16021013101
تمدید پروانه مؤسسات پزشکی  
16021013103
اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی  
16021013104
لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قراردادتاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و تاخیر در ارائه مدارک لازم  
۱۶۰۳۱۰۱۴۰۰۰
توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه  
18041014100
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  
16031014101
صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان  
16031014102
صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان  
11021014103
صدور گواهی معافیت  
16021014104
توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی  
۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت  
۱۶۰۴۱۰۱۶۰۰۰
فعالسازي مراکز پاسخگویی سلامت  
۱۶۰۴۱۰۱۷۰۰۰
صدور کارت بهداشت
۱۶۰۴۱۰۱۸۰۰۰
نظارت بهداشتی بر اماکن
16041018100
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی   
13011018101
صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و سم پاشی  
۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰
ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ  
۱۶۰۲۱۰۲۰۰۰۰
خدمات الکترونیکی پزشک خانواده  
۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰
صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت  
۱۶۰۶۱۰۲۲۰۰۰
تدوین استاندارد ها و کدگذاری و شناسه های حوزه   
۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰
آموزش مستمر جامعه پزشکی
۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰
ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی
۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰
ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی
18041026100
ثبت نام و برگزاری آزمون  
18041026101
 اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها  
18041026102
ارزشیابی کلیه آموزهای علوم پزشکی  
18041026103
برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی  
۱۸۰۴۱۰۲۷۰۰۰
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی
18041027100
ایجاد راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی  
18041027101
تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی  
18041027102
 بازنگری برنامه های آموزشی رشته های رشته های تخصصی،دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی  
18041027103
تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط  
18041027104
 بررسی درخواست های انتقال ، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی  
۱۰۰۳۱۰۲۸۰۰۰
جذب و ارتقاء اعضاي هيات علمي
10031028100
جذب اعضای هیات علمی  
10031028101
ارتقای اعضای هیات علمی  
۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰
ارائه تسهيلات رفاهي اعضاي هيات علمي  
13011029100
معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن  
13011029101
معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن  
13011029102
نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها  و رفع مشکلات احتمالی
 
     پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
 
            داشتن نسخه موبایلی ارائه خدمت