سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  برنامه عملیاتی حاکمیت امیر

برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی بیمارستان امیرالمومنین(ع)