سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  دعوت به همکاری
 
 نظر سنجی
به نظر شما موضوعات و مطالب مندرج در سایت دانشکده علوم پزشکی مراغه تا چه حد رضایت شما را جلب کرده است؟  
  گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت