سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی مراغه

لیست کتابهای موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی مراغه.docx

                
      

کتابخانه دانشکده در حال حاضر با دارا بودن حدودا 5000 جلد کتاب در زمینه های مختلف و متناسب با رشته های تحصیلی موجود در محیطی بالغ بر 150 متر مشتمل بر قرائتخانه و مخزن کتابها پاسخگوی نیاز دانشجویان در بخشهای مختلف فنی و فرهنگی می باشد.

این نکته نیز قابل توجه است که سایت اختصاصی کتابخانه در ساختمانی مجزا در محیط دانشکده هم اکنون در حال ساخت می باشد و تا کنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در آینده ای نزدیک در محل جدید خود شروع به کار خواهد کرد.