سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  حفاظت پرسنلی


حفاظت پرسنلی

·     -  ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت،ثبت و صدرو کلیه نامه های طبقه بندی شده

·       - نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت برحسن اجرای آن

·       -  صدور کارت شناسایی و رعایت تدابیر لازم جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل