سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  ارتباط با حراستتلفن مستقیم
041  -  37229677

نمابر
041   -  37222383

آذربایجانشرقی ، مراغه ، خیابان شهید مصطفی خمینی ( خیابان دانشسرای سابق) جنب بیمارستان سینا

 کد پستی 5513737196