سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  باروری سالم و جمعیت

هرگونه تأخير در بارداري اول = از دست دادن فرصت زماني براي باروري سالم

 

فرایند باروری سالم و جمعیت

     اجراي اين برنامه با هدف مشارکت و همفکری دراجرای سیاستهای جدید با رویکرد تصمیم گیری آگاهانه ، آزادانه و مسئولانه خانواده ها برای فرزند آوری در راستای افزایش میزان باروری کلی با حفظ و ارتقای شاخص های سلامت مادر و فرزند مي باشد .

مأموريت برنامه:

فرهنگ سازي و افزایش دانش جامعه درباره سياست هاي جدید جمعيتي، جمعیت مطلوب، خانواده و فرزند آوری سالم

 گروه هدف برنامه :

كليه افراد اعم از زنان 10-49 ساله ومردان داراي همسر 10-49 ایراني و غير ايراني ، ساكن شهرستان می باشد.

 اهداف اختصاصي باروری سالم و جمعیت  

تقویت برنامه آموزش هنگام ازدواج

آموزش زوجین هنگام ازدواج و تداوم آن از طریق آموزش های مجازی

ارتقای کیفیت خدمات مشاوره فرزند آوری در مراکز بهداشتی درمانی

مشاوره در جهت کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

مشاوره در جهت کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

کاهش بارداری های پرخطر

استفاده از پتانسیل رابطین محلات و ادارات

ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد زوجین در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

غربالگري ، شناسايي و ارجاع افراد نابارور به سطوح بالاتر

 مراقبت پیش از بارداری برای زوجین نابارور