سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  فرایند میانسالان

سلامت ميانسالان

مأموريت برنامه میانسالان: حفظ و ارتقاء سلامت میانسالان ( مردان و زنان 60 -25 ساله ) و توجه بيشتر به مشكلات و بيماريهاي خاص مرتبط با جنس است.

اهداف اختصاصي سلامت میانسالان :

-  تشخیص زود هنگام سرطان های قابل شناسایی در مراحل شروع در میانسالان

-  افزایش کیفیت ارائه خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی

-  توانمند سازی میانسالان از طریق ارتقاء سطح آگاهی .

- استاندارد سازی مشاوره کارکنان بهداشتی جهت ارتقای سطح آگاه خانواده ها

 توجه به اين گروه سني از چند جنبه حائز اهميت است اولاً تقريباً اكثر گروه توليد كننده و شاغل كه مسئوليت هاي اجتماعي بر عهده آنهاست در اين گروه سني قرار دارند و توجه به سلامت اين گروه از بعد اقتصادي و توليدي اهميت     ويژه اي دارد. در واقع نحوه زندگي در اين گروه سني تاثير مستقيم و غير مستقيم در ديگر گروه هاي هدف دارد چرا كه سالمندي سالم در گرو شيوه ي زندگي سالم در سن پايين تر است و نحوه ي نگرش اين گروه سني به مقوله ي سلامت تاثير گذار بر سلامت گروه سني كودكان ، نوجوانان و سالمندان مي باشد. 

v   نقش زنان در سلامت خانواده و جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است و توجه به سلامت ايشان يكي از مهم ترين   

  وظايف سازمانهاي مرتبط با بهداشت و درمان است.با توجه به اينكه سرطانهاي سينه و دهانه رحم از شايعترين  

  سرطانهاي زنان مي باشد در كليه مراكز بهداشتي درماني و خانه های بهداشت آموزشها ، معاينات و آزمايشهاي مربوط

  به غربالگري و پيشگيري از اين سرطانها انجام مي گردد.

v   مردان در طول زندگی خود با خطرات بیشتری نسبت به زنان مواجه می شوند؛ چرا که احتمال مرگ و میر مردان در مقایسه با زنان در همه گروههای سنی بیشتر است . مرگ و میر ناشی از سرطانها ، بیماریهای قلبی و عروقی، ایدز، تصادفات و خودکشی ها در مردان بیشتر است . همچنین مردان بیشتر از زنان در معرض فاکتورهای خطر محیطی و شغلی هستند ولي مردان در مقایسه با زنان مراجعات کمتری به پزشکان دارند.