سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  معرفی اعضا گروه آموزش کارکنان

نام و

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 عنوان شغلی

شماره تلفن و Email

نسرین فدائی وش  

فوق لیسانس آموزش سلامت

آموزش کارکنان

0421-2223521
a-karkonan@yahoo.com