پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
  اعضای هیات علمی

ایمیل

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

moahmadpour@yahoo.com

آموزش بهداشت

فوق لیسانس