شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  نتایج آزمونها


نتایج آزمونها

دوره های معاونت بهداشتی      دوره های معاونت درمان  

   دوره های بدو خدمت             دوره های عمومی