آگهی ها،مناقصات و استعلامات

مناقصه خرید دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمی مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم ...

1398/03/28
تعداد بازدید:2

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه میرقدرت کریمی دانشکده علوم پزش ...

1398/03/13
تعداد بازدید:24

آگهي مزایده عمومی بوفه مرکز آموزشی درمانی سینا مراغه

1398/03/08
تعداد بازدید:27

آگهی مناقصه تامین خدمات فیزیوتراپی بیماران بستری مرکز آموزشی و درمانی سینا

1398/01/21
تعداد بازدید:41

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدماتی گروه انتظامات و ...

1398/01/18
تعداد بازدید:43