آگهی ها،مناقصات و استعلامات

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه ، طبخ و توز ...

1397/11/11
تعداد بازدید:100

آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات بیمارستان شهید دکتر بهشتی

1397/11/10
تعداد بازدید:75

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا ...

1397/11/09
تعداد بازدید:80

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموز ...

1397/11/08
تعداد بازدید:104

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ...

1397/11/08
تعداد بازدید:73