آگهی ها،مناقصات و استعلامات

آگهی مناقصه تامین خدمات فیزیوتراپی بیماران بستری مرکز آموزشی و درمانی سینا

1398/01/21
تعداد بازدید:28

فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدماتی گروه انتظامات و ...

1398/01/18
تعداد بازدید:30

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه ، طبخ و توز ...

1397/12/02
تعداد بازدید:67

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرک ...

1397/12/02
تعداد بازدید:28

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیم ...

1397/12/02
تعداد بازدید:30