دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  فرایند کودکان

کودکان

 مأموریت برنامه : مهمترين وظيفه اين واحد ارائه خدمات به كودكان جهت ارتقاء سلامت ايشان می باشد .

برنامه کودکان در 5 قسمت اصلی در شهرستان در حال ارائه خدمت می باشدکه عبارتند از :

1.    کودک سالم :

گروه هدف : کودکان زیر 8 سال

2.      کودک بیمار :

گروه هدف : کودکان زیر 5 سال

3.      ترویج تغذیه با شیرمادر :

گروه هدف : کودکان زیر 2 سال

4.      بیمارستانهای دوستدار کودک :

 گروه هدف : نوزادان

5.      نظام مراقبت مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه خارج بيمارستاني

گروه هدف : كودكان 59-1 ماهه

 

 اهداف اختصاصي برنامه كودكان:

- بهبود  سيستم ارجاع

- افزايش مهارت كاركنان در برخورد با كودك بيمار

- تقويت سيستم دارويي ، امكانات و تجهيزات

- بهبود  كيفيت مراقبت كودك سالم

            - ارتقاي آگاهي و مهارت كاركنان بهداشتي

- افزايش آگاهي عموم جامعه

- افزايش آگاهي مربيان مهد كودك

- تقويت بيمارستانهاي دوستدار كودك

            - تقويت كميته شير مادر و هسته آموزشي

            - پيشگيري از وقوع موارد مرگ كودكان زير 5 سال