دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  اهداف و شرح وظایف گروه سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

شرح وظایف گروه:
                                                                                                                                                                      
1.    
دریافت برنامه های اجرایی سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ( گروه سنی 25-6) سال از مرکز بهداشت استان ، ابلاغ آن به واحد های تابعه و ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای آنها در سطوح محیطی.

2.    
انجام نیاز سنجی ، الویت بندی ، پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی و تفصیلی سلامت نوجوانان و مدارس در سطح شهرستان .

3.     تشکیل کمیته های کارشناسی ، فنی درونبخشی با مشارکت سایر واحدهای ستادی در جهت ارتقاء و تقویت پشتوانه برنامه ها.

4.     برنامه ریزی ، اجرا و پایش برنامه های مورد نیاز سلامت نوجوانان و مدارس مبتنی بر مشارکت داخل و خارج بخشی با محوریت برنامه های مراقبت از سلامت جمعیت سنی 25-7 سال اعم از دانش آموز و غیر دانش آموز ، آموزش و توانمندسازی جمعیت مزبور و همکاری در کنترل عوامل فیزیکی و محیطی موثر بر سلامت جمعیت هدف تحت پوشش( با مشارکت گروه بهداشت محیط ) در محیط های تحصیلی و اجتماعی .

5.    
پشتیبانی و مدیریت برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس مبتنی بر زنجیره فرایند ( impact- outcome- output- process- input- effect )

6.    
مشارکت در تهیه و تنظیم و اجرای و انجام برنامه های تحقیقاتی علمی و کاربردی با برسیهای بهداشتی در حوزه سلامت نوجوانان و مدارس جهت ارتقاء کیفیت برنامه ها و خدمات سلامت نوجوانان و مدارس.

7.    
برنامه ریزی لازم برای جلب همکاری درون سازمانی و برون سازمانی به منظور توسعه ، تقویت و ارتقاء برنامه ها و فرآیندهای مرتبط با سلامت نوجوانان و مدارس .

8.    
همکاری در برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی برای دانشجویان در زمینه های سلامت جوانان و مدارس.

9.    
شرکت در جلسات ، کمیته های فنی و کارشناسی مختلف در زمینه های مرتبط با سلامت جوانان و مدارس ، ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی و مشارکت در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های مورد نیاز.

10.  
دریافت اطلاعات ، آمار و گزارشهای عملیات و برنامه های انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارائه آن به مسئولین واحدهای ذیربط.

11.  
تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد برنامه های سلامت جوانان و مدارس ، مستندسازی و تهیه گزارشهای لازم.

12.  
پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برنامه های مربوطه و برنامه ریزی لازم جهت جذب آنها.

13.  
شرکت فعال در دوره های کار آموزی ، مهارتی و آموزش شغلی مصوب در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بهبود انجام وظایف محوله.

14.  
نظارت بر مراکز بهداشتی – خانه های بهداشت و پایگاههای سنجش سلامت و ارتقاء کمی و کیفی آنها.

15.  
تهیه ، تدوین و ترجمه و انتشار و توزیع متون آموزشی مرتبط با سلامت مدارس و جوانان .

16.  
انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

17.  
تعیین شاخصهای شهرستانی برنامه های بهداشتی.

18.  
ابلاغ و اعلام شاخصهای شهرستانی به همراه برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس به واحدهای محیطی.

19.  
برنامه ریزی برای توانمندسازی پرسنل بهداشتی ذیربط  از طریق پیش بینی ، تدارک و اجرای دوره های آموزش تئوری و عملی در زمینه مهارتهای فنی و اجرایی مورد نیاز سلامت نوجوانان و جوانان.