پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
  اعضای گروه بهداشت مدارس

نام و
نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی /
عنوان شغلی

نام برنامه

سابقه خدمت

شماره تلفن و Email

سپیده سلطانی

کارشناس
مامایی

کارشناس مسئول بهداشت مدارس

فرآیندهای مربوط به سلامت مدارس و نوجوانان

16 سال و 3 ماه

2244908

Parmida3nasirvash@yahoo.com

نرگس رفیع نیا

کارشناس
بهداشت عمومی

کارشناس بهداشت مدارس

فرآیندهای مربوط به سلامت مدارس و نوجوانان

6 سال

2244908