سه شنبه 7 آذر 1402 _ 13 جمادى الأولى 1445 _ 28 نوامبر 2023
  پراتیک

مرکز آموزش مهارتهای بالینی(پراتیک):

هدف مرکز مهرتهای بالینی آماده ساختن دانشجویان از نظر مهارتهای عملی برای ورود به بخشها و محیط بیمارستان و آموزش بر بالین بیمار است. بطوریکه دانشجویان در زمان حضور بر بالین بیمار واجد دانش کافی در زمینه سلامت، بیماری و اصول مراقبت از بیمار توأم با مهارت عملی باشند تا با حداقل استرس بتوانند مراقبتهای لازم از بیمار را به عمل آورند. در این راستا، شبیه سازی یک محیط بالینی که در آن دانشجو ضمن آشنایی با تجهیزات مختلف مرتبط با مراقبت از بیمار و چگونگی استفاده از آنها بر بالین بیمار قبل از ورود به محیط بیمارستان، هدف اصلی این مرکز است. این مرکز زمینه را برای دستیابی به استراتژیهای جدید آموزش در پرستاری را فراهم می­کند. سایر اهداف مرکز شامل موارد زیر می باشند :

1.   شبیه­سازی یک محیط بالینی (هدف اصلی مرکز)

2.   کاهش فاصله بین تئوری و بالین

3.   ارتقاء مهاتهای بالینی و ارتباطی دانشجو در محیط آرام و کنترل شده

4.   ایجاد فرصت برای یادگیری مستقل و مداوم

5.   کاهش استرس دانشجو در فراگیری مهارتها

6.   افزایش انگیزه و آمادگی در دانشجویان

7.    ارتقاء شیوه­های ارزشیابی