سه شنبه 8 آذر 1401 _ 04 جمادى الأولى 1444 _ 29 نوامبر 2022
  حفاظت فیزیکی

 


حفاظت فیزیکی:          

·     - تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها

·     - کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به دانشکده، تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده

·   -کنترل برنصب و نظارت بر دوربین های مداربسته

     -  صدور مجوز تردد خودرو

·     - نظارت ،آموزش و کنترل  بر عملکرد نگهبانان

·     - نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه

·     - حفاظت ،کنترل و اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری هرچه سالمتر آزمون ها