دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  بسته های آموزشی آموزش کارکنانجزوات آموزشی دوره های ضمن خدمت کارکنان سال92

بسته آموزشی  آزمون توجیهی ویژه کارکنان جدیدالاستخدام و کلیه قراردادیهای کارمشخص 


بسته دوره آموزشی روش آموزش بزرگسالان ویژه کادر بهداشتی 


بسته های آموزشی معاونت درمان برای نوبت اول
 پرستاری
آزمایشگاه
مامائی
مامایی بسته دوم
مدد کاری و روانشناسی
کمک بهیار
تغذیه

بسته آموزشی استاندارد اتاق عمل ویژه کارشناسان درمان و مترون

 بسته آموزشی دوره عمومی  سال92 راههای پیشگیری  و کنترل بیماریهای قلبی ،عروقی ویژه کارکنان  رسمی و
پیمانی و قرارداد کارمشخص

بسته های آموزشی معاونت درمان برای نوبت دوم
پرستار و زیر مجموعه پرستاری
رادیولوژی
تغذیه

منابع آموزشی دوره سوم درمان:پرستاری و تجهیزات پزشکی( تاریخ آزمون30آذرماه92
منابع آموزشی دوره سوم درمان:تغذیه ،مامایی، کمک بهیار،رادیولوژی ومدارک پزشکی( تاریخ آزمون30آذرماه

منابع آموزشی دوره چهارم درمان:پرستاری وزیر مجموعه آن
منابع آموزشی دوره چهارم درمان:رادیولوژی 1
منابع آموزشی دوره چهارم درمان:رادیولوژی 2
منابع آموزشی دوره چهارم درمان:کمک بهیار
منابع آموزشی دوره چهارم درمان:مدارک پزشکی

 
  بسته های آموزشی آموزش کارکنانجزوات آموزشی دوره های ضمن خدمت کارکنان سال92

بسته آموزشی  آزمون توجیهی ویژه کارکنان جدیدالاستخدام و کلیه قراردادیهای کارمشخص 


بسته دوره آموزشی روش آموزش بزرگسالان ویژه کادر بهداشتی 


بسته های آموزشی معاونت درمان برای نوبت اول
 پرستاری
آزمایشگاه
مامائی
مامایی بسته دوم
مدد کاری و روانشناسی
کمک بهیار
تغذیه

بسته آموزشی استاندارد اتاق عمل ویژه کارشناسان درمان و مترون

 بسته آموزشی دوره عمومی  سال92 راههای پیشگیری  و کنترل بیماریهای قلبی ،عروقی ویژه کارکنان  رسمی و
پیمانی و قرارداد کارمشخص

بسته های آموزشی معاونت درمان برای نوبت دوم
پرستار و زیر مجموعه پرستاری
رادیولوژی
تغذیه

منابع آموزشی دوره سوم درمان:پرستاری و تجهیزات پزشکی( تاریخ آزمون30آذرماه92
منابع آموزشی دوره سوم درمان:تغذیه ،مامایی، کمک بهیار،رادیولوژی ومدارک پزشکی( تاریخ آزمون30آذرماه

منابع آموزشی دوره چهارم درمان:پرستاری وزیر مجموعه آن
منابع آموزشی دوره چهارم درمان:رادیولوژی 1
منابع آموزشی دوره چهارم درمان:رادیولوژی 2
منابع آموزشی دوره چهارم درمان:کمک بهیار
منابع آموزشی دوره چهارم درمان:مدارک پزشکی