شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  برنامه عملیاتی حاکمیت امیر

برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی بیمارستان امیرالمومنین(ع)