شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  آزمایشگاه امیر

آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین