پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
 پزشک خانواده روستایی
 
 نظر سنجی
با توجه به اجرای برنامه پزشک خانواده شهری ، کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟ 
 
 آخرین اخبار و اطلاعات پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری
Print RSS