شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال 1393


با آرزوي توفيق الهي براي پذيرفته‌شدگان گرامي در توأم كردن علم، تقوا و كسب رضاي خالق و تلاش براي سربلندي ايران اسلامي، بدينوسيله به اطلاع پذيرفته‌شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزشي دانشگاه پيام‌نور، پرديس هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي-تهران و موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي مي‌رساند ضرورت دارد براي ثبت‌نام در موسسه محل قبولي خود، با همراه داشتن مدارك ثبت ‌نام به شرح ذيل  در يكي از روزهاي سه‌شنبه و يا چهارشنبه مورخ  7 و 93/11/8  به  موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف از تحصيل آنان تلقي خواهد شد .


                                                                       الف- مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند :

-1پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني(حداكثر تا تاريخ 93/11/30)و يا گواهينامه پايان دوره پيش‌دانشگاهي(تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 94-1393) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه كه درآن بخش و شهرستان  محل اخذ مدرك تحصيلي  مشخص شده  باشد براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند .

-2 اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد 

-3 اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفته  شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 93/6/31) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن .

-4اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آنان .

-5شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (براي تمام داوطلباني كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند)

-6مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه به شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1393 مشخص كند (براي برادران)

-7اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان .

-8معرفينامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد. داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصره هاي چهارگانه آن در آئين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و يا ايثارگران مي‌باشند .

-9آن دسته از داوطلبان شاهد و ايثارگر با سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرفته شده‌اند در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تاييد سهميه ثبت‌نامي خويش نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام از آنان همان عنوان اعلام شده از سوي سازمان سنجش مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده‌اي بر حسب مورد از سوي ارگانهاي فوق مورد تاييد قرار نگيرد از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد .

-10پذيرفته‌شدگان لازم است به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمايند و اين رسيد پستي را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي خود ارائه نمايند 

ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا اداره  آموزش پرورش شهرستان ذيربط براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد 

ب - تذكرات مهم  در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي :

-1داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشته  هاي تحصيلي نيمه‌متمركز اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال1393 نيز باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده نيمه  متمركز (قبولي جديد) ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از پذيرفته‌شدگان به منظور ثبت نام در رشته قبولي نيمه متمركز نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي خود ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. همچنين براي پذيرفته‌شدگان دورههاي روزانه نيمه‌متمركز يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد .

-2داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي  دوره هاي روزانه  درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند،  حق شركت در آزمون سراسري سال1394 را نخواهند داشت .