شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
 عباس بهروزی

کارشناس روابط بین الملل دانشکده علوم پزشکی مراغه

سابقه خدمت:

13 سال

تحصیلات :
1385-کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

Email:abehroozi09@gmail.com