شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  سیزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی
   ثبت نام  اینترنتی سیزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از تاریخ 94/12/1 از طریق سایت http://jazb.acc.behdasht.gov.ir   انجام خواهد شد.