دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  معرفی اعضاء گروه درمان و غذا ودارو

معرفی همکاران ستادی واحد درمان دارو غذا :

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

 عنوان شغلی

نام برنامه

سابقه خدمت

شماره تلفن و Email

پریسا خاطرنشانیان فام

دکترا

کارشناس مسئول نظارت بر درمان

نظارت بردرمان

11سال

2223521

محمدحسین بهروزپور

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس نظارت برامورآزمایشگاهها

نظارت بردرمان

26 سال

2222110

معصومه ظاهرتر

کارشناس پرستاری

کارشناس نظارت بر درمان

نظارت بردرمان

24سال

2222110

رضا قربانی

کارشناس پرستاری

کارشناس نظارت بر درمان

نظارت بردرمان

14 سال

2222110

حسین خیاطی وش

کارشناس صنایع غذایی

کارشناس کنترل مواد غذایی

نظارت برغذا

14سال

2222110

هادی باقرزاده

دکترا

کارشناس نظارت بردارو

نظارت بردارو

8ماه

2223521