شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  حفاظت پرسنلی


حفاظت پرسنلی

·     -  ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت،ثبت و صدرو کلیه نامه های طبقه بندی شده

·       - نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت برحسن اجرای آن

·       -  صدور کارت شناسایی و رعایت تدابیر لازم جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل