شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  معرفی مدیر حراست
 
محمد عبدلی

فوق لیسانس مدیریت دولتی
سابقه خدمت : 28 سال
       
 شماره تماس مستقیم :
   37229677  - 041  
                                                                                                                                                                        

سوابق اجرایی:

کارشناس امور مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراغه

رئیس اداره حسابداری بیمارستان سینای شهرستان مراغه

مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراغه

سرپرست اداره حراست دانشکده علوم پزشکی مراغه