شنبه 16 مهر 1401 _ 11 ربيع الأول 1444 _ 8 اکتبر 2022
  فرایند سلامت سالمندان

سلامت سالمندان

مأموريت برنامه سالمندان : آموزش شيوه زندگي سالم به كليه سالمندان بالاي 60 سال است.

اين آموزشها شامل تغذيه ، پوكي استخوان، ورزش و فعاليت بدني ، كاهش استرس و بيماريهاي شايع دوران سالمندي مي باشد . در كليه مراكز بهداشتي درماني آموزش سالمندان با دعوت از ايشان برگزار مي شود . همچنين اطلاعات ماندگار و رفتارهاي پايدار بررسي مي گردد . در كليه مراكز بهداشتي درماني كتابچه ها و پمفلت هاي آموزشي شيوه زندگي سالم در سالمندي در دسترس مي باشد.

اهداف اختصاصي برنامه سالمندان :

- شناسايي جمعيت سالمندان تحت پوشش ادارات

- برنامه‌ريزي جهت مشاركت سالمندان در فعاليتهاي گروهي

- ارتقاء سطح آگاهي سالمندان در رابطه با شيوه زندگي سالم

- شناسايي سالمندان بيمار نيازمند مراقبت ويژه