سه شنبه 7 آذر 1402 _ 13 جمادى الأولى 1445 _ 28 نوامبر 2023
  شرح وظايف گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت
                                                                      

شرح وظايف گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت:

 
1- ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مراکز بهداشتي درماني در تمام سطوح ارائه خدمات محيطي و ستادي با يکديگر و واحدهاي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشکي؛

2-
پيش بيني جدول تشکيلاتي جهت رديف هاي مورد نياز و تامين نيروي انساني در تمام رده‌ها اعم از قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشک خانواده؛


3- پيش بيني و تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت و هماهنگي جهت استفاده بهينه از آنها؛

4- مشخص نمودن محدوده جغرافيايي و جمعيتي تحت پوشش مراکز و خانه هاي بهداشت؛

5- تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت با راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد لزوم بر اساس اولويت؛

6- ايجاد هماهنگي برون بخشي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و غيره؛

7- مشخص نمودن تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب پس از پايش و ارزيابي با همکاري ساير واحدهاي محيطي و ستادي؛

8- هماهنگي و همكاري نزديك و مستمر با مركز آموزش بهورزي در كليه مراحل پذيرش بهورز بومي، تربيت،  آموزش و استخدام آنها؛

9- تدوين، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت رده هاي مختلف؛

10- نظارت بر تملك محل مطلوب جهت احداث واحدهاي بهداشتي و پي گيري محل مناسب جهت واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت جهت احداث؛

11- پيشنهاد جهت تشويق، تنبيه، تغيير عنوان و جابجايي كاركنان؛

12- ايجاد هماهنگي درون بخشي بين واحدهاي ستادي مستقر در مركز بهداشت

13- مسؤول اجراي طرح بيمه روستايي شامل:

* برآورد جمعيت تحت پوشش

* بررسي و اعلام نياز مراكز به نيروي پزشك و ماما

* استخدام و گزينش نيروها

* تعيين محل خدمت

* تامين و تجهيز وسايل و امكانات مورد نياز

* آموزش بدو خدمت به پزشكان خانواده

* نظارت و پايش اجراي برنامه ها

* ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسؤولين سازمان بيمه خدمت درماني در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده

* آموزش كليه بهورزان در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده شامل:

          1- شناسايي جمعيت تحت پوشش و اعلام آمار جمعيتي

          2- ثبت نام و تشكيل پرونده

 

14- برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات شورای فنی و نشست فصلی و پي‌گيري مصوبات جلسات؛

15- تشکيل ستاد حوادث غير مترقبه؛

16- كنترل و پايش خدمات ارائه شده به مردم از طريق تشکيل تيم هاي نظارت و پايش و اعزام اين تيم ها به صورت منظم و برنامه ريزي شده به کليه مراکز تحت پوشش و خانه هاي بهداشت؛

17- همکاري با بسيج پزشكان و پيراپزشكان؛

18- تشکيل ستاد نوروزي با هماهنگي ساير واحدها جهت برنامه ريزي و ارائه خدمت مناسب و ويژه در ايام نوروز به مسافرين و همکاري با ديگر ارگانها در ايام نوروز؛

19- پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش؛

20- پي گيري و بررسي شكايات رسيده در رابطه با واحدهاي بهداشتي در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهاي مربوطه؛

21- تهيه ليست پزشكاني كه از محروميت از مطب استفاده مي نمايند به صورت ماهانه؛

22- بررسي برنامه هاي نظارتي طرح شده از طرف واحدهاي مختلف بهداشتي جهت تيم هاي سيار و ارائه راهكارهاي مورد نياز جهت بالا بردن كيفيت ارائه خدمات؛

23- رايانه اي نمودن كليه اطلاعات شاغلين، ساختماني، جمعيتي، تجهيزاتي و ... و ثبت در رايانه ستاد گسترش؛

24- جمع آوري و كنترل زيج حياتي از خانه هاي بهداشت و تحويل زيجهاي جديد و تجزيه و تحليل آماري و محاسبه شاخص بهداشتي از مجموع كل اطلاعات موجود در زيجها؛

25- برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پرسشگرهاي مختلفي که از سوي معاونت محترم بهداشتي ستاد گسترش دانشگاه به اين واحد ارجاع مي شود؛

26- ارسال آمار بيمه روستايي به صورت فصلي و ماهانه به معاونت محترم بهداشتي و اداره بيمه خدمات درمانی شهرستان

27- برنامه ريزي جهت آموزش دو روزه نيروهاي جديد در واحدهاي ستادي مربوطه؛

28- تهيه برنامه عملياتي سالانه

و ...