دوشنبه 3 مهر 1402 _ 09 ربيع الأول 1445 _ 25 سپتامبر 2023
  معرفی اعضا گروه آموزش کارکنان

نام و

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 عنوان شغلی

شماره تلفن و Email

نسرین فدائی وش  

فوق لیسانس آموزش سلامت

آموزش کارکنان

0421-2223521
a-karkonan@yahoo.com