پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
  ارتباط با گروه آموزش کارکنان


شما می توانید به طرق ذیل با این واحد ارتباط برقرار کنید

تلفن:2223521
a-karkonan@yahoo.com  پست الکترنیک
آدرس: خیابان مصطفی خمینی - معاونت بهداشتی و درمانی دانشکده مراغه واحد آموزش کارکنان