Aa

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا در سال1402

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا در سال1402

(187)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا را به شماره 2002000239000012 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخه 04/05/1402می باشد.

دوشنبه 9 مرداد 1402
مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1402

مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1402

(132)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي بيمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1402 به شماره ۲۰۰۲۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 11 روز سه شنبه تاریخ 27/04/1402 می باشد.

سه شنبه 27 تير 1402
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا در سال1402

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا در سال1402

(139)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا را به شماره 2002000239000009 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید

چهارشنبه 14 تير 1402
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای گویجه قملاق دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای گویجه قملاق دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

(281)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید فراخوان مناقصه عمومی احداث خانه بهداشت روستای گویجه قملاق را به شماره 2002000239000007 طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 10 روز دوشنبه مورخه 11/02/1402 می باشد.

سه شنبه 12 ارديبهشت 1402
فراخوان مناقصه عمومی واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

فراخوان مناقصه عمومی واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

(335)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی را به شماره 2002000239000004 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 15روز چهارشنبه مورخه 09/01/1402 می باشد.

دوشنبه 14 فروردين 1402
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای گویجه قملاق دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای گویجه قملاق دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

(270)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی احداث خانه بهداشت روستای گویجه قملاق را به شماره 2002000239000003 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 07/01/1402 می باشد.

يکشنبه 6 فروردين 1402
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای خرمازرد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای خرمازرد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

(224)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی احداث خانه بهداشت روستای خرمازرد را به شماره 2002000239000001 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت12:30 روز دوشنبه مورخه 07/01/1402 می باشد.

يکشنبه 6 فروردين 1402
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه ساختمان آموزشگاه بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه ساختمان آموزشگاه بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

(247)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی احداث احداث سازه ساختمان آموزشگاه بهورزی را به شماره 2002000239000002 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت :3010 صبح روز دوشنبه مورخه 07/01/1402 می باشد.

يکشنبه 6 فروردين 1402
فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

(293)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره 27971/ت58795 مورخ 1 2/03/1400 و مجوز 68386/51 مورخ06 /05/  1400 و باتوجه به نامه شماره 91040/خ – 105 مورخ 08/04/1401 خزانه درخصوص اجرای بند2 ماده  29 ضوابط  اجرایی  قانون بودجه سال 1401کل کشور به شماره 21502/ت59740 ه – مورخ 15/02/1401و بخشنامه شماره 33804/51مورخ 26/2/1401 مدیرکل محترم مدیریت اموال و دارایی های دولت مبنی بر تنفیذ مصوبات فروش املاک  مازاد  صادره در سالهای 1398 -1399-1400  اداره کل  امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد تعداد 2 باب خانه  بهداشت خودرا را از طریق مزایده  عمومی  به فروش برساند.

دوشنبه 10 بهمن 1401
فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

(153)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره 27971/ت58795 مورخ 1 2/03/1400 و مجوز 68386/51 مورخ06 /05/ 1400 و باتوجه به نامه شماره 91040/خ – 105 مورخ 08/04/1401 خزانه درخصوص اجرای بند2 ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401کل کشور

يکشنبه 9 بهمن 1401

اخبار

پیام تبریک معاون محترم توسعه و گرامیداشت روز مهندس

1402/12/05

پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت مهدی(عج)

1402/12/05

افتتاح ۳ بخش درمانی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه

1402/12/02

تشریح برنامه های معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی به مناسبت هفته جوان

1402/12/02

همایش تجلیل از داوطلبان و سفیران سلامت مراغه برگزار شد

1402/11/28

از جانبازان دانشکده علوم پزشکی مراغه تجلیل شد

1402/11/25

بهره‌برداری از نخستین آزمایشگاه سلولی مولکولی جنوب آذربایجان‌شرقی

1402/11/21

زایمان فیزیولوژیک ضامن سلامت مادر و نوزاد

1402/11/19

اطلاعیه پذیرش فراگیر بهورزی

1402/11/18

مساله خانواده و ازدواج دانشجویان و کارکنان نظام سلامت اولویت اصلی مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی است

1402/11/15

پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه مناسبت فرارسیدن چهل و پنجمين دهه فجر انقلاب

1402/11/12

بازید رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه از پروژهای عمرانی در دست اجرا

1402/11/11

ارتقای حوزه سلامت از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

1402/11/11

دکتر مجتهدی: انبارهای نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی زیر چتر نظارتی مدیریت غذا و دارو قرار دارند

1402/11/10