Aa

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده اجاره داروخانه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی خواجه نصیر دانشکده علوم پزشکی مراغه

آگهی مزایده اجاره داروخانه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی خواجه نصیر دانشکده علوم پزشکی مراغه

(195)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد اجاره داروخانه کلینیک ویژه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5001000239000001 بصورت الکترونیکی واگذار نماید.

يکشنبه 28 فروردين 1401
فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال ۱۴۰۰

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال ۱۴۰۰

(174)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره ۲۷۹۷۱/ت۵۸۷۹۵ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ ومجوز ۶۸۳۸۶/۵۱ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد تعداد ۵ باب خانه بهداشت و یک قطعه زمین خودرا را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

يکشنبه 15 اسفند 1400
تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

(32)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰19 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 25/11/1400 می باشد.

شنبه 30 بهمن 1400
فراخوان  مناقصه عمومی  یک مرحله ای واگذاری  خدمات عمومی مرکز اموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی مرکز اموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(83)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه از تاریخ 06/11/1400 می باشد

چهارشنبه 6 بهمن 1400
فراخوان مرحله سوم مناقصه عمومی  یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مرحله سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(79)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر داردتجدید مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی و پژوهشی را به شماره 2000000239000017 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز شنبه از تاریخ 18/10/1400 می باشد.

چهارشنبه 22 دي 1400
فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

(56)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت را به شماره 2000000239000016 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه از تاریخ 15/10/1400 می باشد

چهارشنبه 22 دي 1400
مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

(26)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۰۷ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 21/10/1400 می باشد.

چهارشنبه 22 دي 1400
فراخوان مزایده فروش املاک  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(107)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره 27971/ت58795 مورخ 12/03/1400 ومجوز 68386/51 مورخ /06/05/1400 اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد تعداد 5 باب خانه بهداشت /زمین خودرا را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

چهارشنبه 8 دي 1400
فراخوان تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی  امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(44)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیرالمومنین (ع) را به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

دوشنبه 15 آذر 1400
فراخوان تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(32)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه خدمات خودرویی معاونت بهداشتی را به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰15 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

دوشنبه 15 آذر 1400

اخبار

دیدار سرپرست دانشکده علوم پزشکی با رئیس دادگستری مراغه

1401/04/07

معاونت درمان دانشکده برنامه های حمایت از جوانی جمعیت را با جدیت دنبال می کند

1401/04/07

مراسم معارفه سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد

1401/04/06

مراسم معارفه سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد

1401/04/06

آغاز به کار مجدد اتاق های عمل مرکز آموزشی ودرمانی امیرالمومنین علی (ع) شهرستان مراغه

1401/04/04

برگزاری جلسه تعیین اولويت هاي پژوهش در آموزش

1401/04/04

توقیف 50 کیلوگرم مواد غذائی فاسد و غیر مجاز

1401/04/04

برگزاری جلسه هماهنگی، سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان ( پایه های پیش دبستانی و اول ابتدایی)

1401/04/04

اطلاعیه آلودگی هوا | توصیه های بهداشتی جهت کاهش اثرات ناشی از آلودگی هوا

1401/04/02

تلاش مسئولان در ستاد اقامه نماز بر این است که استان ما در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی پیش قدم باشد

1401/04/01

سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه معرفی شد

1401/03/30

مردم شهرستان مراغه مشارکت بسیار خوبی در امر اهدای خون دارند

1401/03/24

ضبط و توقیف 100 کیلوگرم مواد غذائی فاسد و غیر مجاز

1401/03/24

برگزاری اولین کمیته پیشگیری از خودکشی در سال1401

1401/03/23

اولین جلسه کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه معاونت بهداشت برگزار شد

1401/03/23