Aa

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

(145)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره 27971/ت58795 مورخ 1 2/03/1400 و مجوز 68386/51 مورخ06 /05/  1400 و باتوجه به نامه شماره 91040/خ – 105 مورخ 08/04/1401 خزانه درخصوص اجرای بند2 ماده  29 ضوابط  اجرایی  قانون بودجه سال 1401کل کشور به شماره 21502/ت59740 ه – مورخ 15/02/1401و بخشنامه شماره 33804/51مورخ 26/2/1401 مدیرکل محترم مدیریت اموال و دارایی های دولت مبنی بر تنفیذ مصوبات فروش املاک  مازاد  صادره در سالهای 1398 -1399-1400  اداره کل  امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد تعداد 2 باب خانه  بهداشت خودرا را از طریق مزایده  عمومی  به فروش برساند.

دوشنبه 10 بهمن 1401
فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

(83)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره 27971/ت58795 مورخ 1 2/03/1400 و مجوز 68386/51 مورخ06 /05/ 1400 و باتوجه به نامه شماره 91040/خ – 105 مورخ 08/04/1401 خزانه درخصوص اجرای بند2 ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401کل کشور

يکشنبه 9 بهمن 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

(69)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا را به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰23 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 15روز چهارشنبه از تاریخ 05/11/1401 می باشد.

يکشنبه 9 بهمن 1401
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه1401

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه1401

(108)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه واگذاری خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشکده را به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۲۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 14 روز شنبه مورخه 10/10/1401 می باشد.

شنبه 10 دي 1401
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه میکروسکوپ جراحی مرکز آموزشی درمانی سینادانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه میکروسکوپ جراحی مرکز آموزشی درمانی سینادانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

(73)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میکروسکوپ جراحی مرکز آموزشی درمانی سینا را به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰19 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 12 صبح روز دوشنبه مورخه 28/09/1401 می باشد.

سه شنبه 29 آذر 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

(43)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه خدمات خودرویی معاونت بهداشتی را به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 12روز دو شنبه از تاریخ 29/09/1401 می باشد.

سه شنبه 29 آذر 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

(46)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی پژوهشی را به شماره 2001000239000017 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخه 20/09/1401 می باشد.

يکشنبه 27 آذر 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه1401

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه1401

(35)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشکده را به شماره 2001000239000018 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 24/09/1401 می باشد.

يکشنبه 27 آذر 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میکروسکوپ جراحی مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میکروسکوپ جراحی مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

(55)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید میکروسکوپ جراحی مرکز آموزشی درمانی سینا را به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخه 10/09/1401 می باشد.

چهارشنبه 9 آذر 1401
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در سال1401

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در سال1401

(39)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی را به شماره 2001000239000015 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9صبح روز پنجشنبه مورخه 26/08/1401 می باشد.

دوشنبه 30 آبان 1401

اخبار

رئیس و مدیر جدید بیمارستان شهید دکتر بهشتی معرفی شدند

1401/12/29

مدیر جدید مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین (ع) معرفی شد

1401/12/29

تمامی واحد های ارئه دهنده ی خدمات،تحت پوشش معاونت بهداشتی در تعطیلات نوروزی دایر و فعال می باشند.

1401/12/28

در ایام نوروز که مصادف است با ماه مبارک رمضان بازرسی های بهداشتی تشدید می شود.

1401/12/28

اطلاعیه فعالیت داروخانه های سطح شهرستان مراغه در ایام نوروز

1401/12/28

تکاپوی دانشکده علوم پزشکی مراغه در تسریع اتمام پروژه های عمرانی

1401/12/24

نشست مشترک معاون پژوهشی و مرکز رشد سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه با مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان

1401/12/24

حضور رئیس و هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی مراغه در مراسم غبار روبی مزار شهدا

1401/12/24

کسب گواهینامه اعتبار بخشی درجه یک نشانگر ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات در بیمارستان امیرالمومنین(ع) است

1401/12/22

آماده باش نیرو های اورژانس شهرستان برای چهارشنبه آخر سال

1401/12/22

سومین ارزیابی بیرونی رشته پزشکی عمومی با حضور ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1401/12/20

اعزام کاروان دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه به اردوی راهیان نور

1401/12/20

مراسم تکریم و تجلیل از سی سال تلاش صادقانه بازنشستگان دانشکده علوم پزشکی مراغه

1401/12/17

اولین دوره برنامه تقویت بنیان خانواده برای خانواده ها

1401/12/15

جلسه ی آموزشی برای رابطین سلامت ادارات شهرستان مراغه برگزار شد

1401/12/15