Aa

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان تجدید مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

فراخوان تجدید مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

(21)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه واگذاري نگهداري و تعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی سینا در سال 1401 به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰12 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 30/06/1401 می باشد.

چهارشنبه 30 شهريور 1401
فراخوان تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای  مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) در سال1401

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) در سال1401

(20)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر داردتجدید مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) را به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰13 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخه 30/06/1401 می باشد.

چهارشنبه 30 شهريور 1401
تجدید مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

تجدید مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

(55)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي بيمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1401 به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۰7 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1401/05/15 می باشد.

چهارشنبه 19 مرداد 1401
فراخوان مزایده فروش املاک  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1401

(88)

دانشکده علوم پزشکی مراغه تعداد 3 باب خانه بهداشت /یک قطعه زمین خودرا را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

دوشنبه 10 مرداد 1401
فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای  مرکز آموزشی درمانی سینا  در سال1401

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا در سال1401

(52)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا را به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۰5 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخه 1401/05/03 می باشد.

سه شنبه 4 مرداد 1401
مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

(33)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي بيمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1401 به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۰4 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ1401/04/29 می باشد.

شنبه 1 مرداد 1401
آگهی مزایده اجاره داروخانه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی خواجه نصیر دانشکده علوم پزشکی مراغه

آگهی مزایده اجاره داروخانه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی خواجه نصیر دانشکده علوم پزشکی مراغه

(251)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد اجاره داروخانه کلینیک ویژه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5001000239000001 بصورت الکترونیکی واگذار نماید.

يکشنبه 28 فروردين 1401
فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال ۱۴۰۰

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال ۱۴۰۰

(223)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره ۲۷۹۷۱/ت۵۸۷۹۵ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ ومجوز ۶۸۳۸۶/۵۱ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد تعداد ۵ باب خانه بهداشت و یک قطعه زمین خودرا را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

يکشنبه 15 اسفند 1400
تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

(41)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰19 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 25/11/1400 می باشد.

شنبه 30 بهمن 1400
فراخوان  مناقصه عمومی  یک مرحله ای واگذاری  خدمات عمومی مرکز اموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی مرکز اموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(92)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه از تاریخ 06/11/1400 می باشد

چهارشنبه 6 بهمن 1400

اخبار

دکتر الهه حق گشایی به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی معرفی شد

1401/07/02

پیام تسلیت رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه به مناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام رضا(ع) و امام حسن(ع)

1401/07/02

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سالتحصیلی 1402-1401 ( نهایی)

1401/07/01

پیام تبریک رئیس دانشکده به مناسبت آغاز سالتحصیلی جدید 1401

1401/06/31

فراخوان تجدید مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

1401/06/30

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) در سال1401

1401/06/30

تمدید آگهی فراخوان جذب نیروی هیات علمی متعهد خدمت تا 13 مهرماه 1401

1401/06/30

پیام تبریک رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

1401/06/30

روز جهانی ایمنی بیمار1401

1401/06/24

آغاز به کار دبیرخانه اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در مراغه

1401/06/22

نظارت بر کیفیت مواد غذایی و بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد

1401/06/22

اسامی نهایی واجدین شرایط شرکت در آزمون بهورزی سال 1401

1401/06/16

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1401

1401/06/16

بهورزان ستون نظام سلامت هستند

1401/06/15

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه از مرکز اقامتی و بهبودی ترک اعتیاد میان مدت گلستان مراغه بازدید کرد

1401/06/14