Aa

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای  مرکز آموزشی درمانی سینا  در سال1401

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا در سال1401

(108)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی سینا را به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۰5 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخه 1401/05/03 می باشد.

سه شنبه 4 مرداد 1401
مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1401

(58)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه واگذاري نگهداري وتعمير و راهبري تاسيسات مكانيكي والكتريكي بيمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1401 به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۰4 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ1401/04/29 می باشد.

شنبه 1 مرداد 1401
آگهی مزایده اجاره داروخانه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی خواجه نصیر دانشکده علوم پزشکی مراغه

آگهی مزایده اجاره داروخانه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی خواجه نصیر دانشکده علوم پزشکی مراغه

(312)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد اجاره داروخانه کلینیک ویژه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5001000239000001 بصورت الکترونیکی واگذار نماید.

يکشنبه 28 فروردين 1401
فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال ۱۴۰۰

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال ۱۴۰۰

(284)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره ۲۷۹۷۱/ت۵۸۷۹۵ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۰ ومجوز ۶۸۳۸۶/۵۱ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد تعداد ۵ باب خانه بهداشت و یک قطعه زمین خودرا را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

يکشنبه 15 اسفند 1400
تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

(79)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰19 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 25/11/1400 می باشد.

شنبه 30 بهمن 1400
فراخوان  مناقصه عمومی  یک مرحله ای واگذاری  خدمات عمومی مرکز اموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی مرکز اموزشی درمانی سینا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(121)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه واگذاری خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه از تاریخ 06/11/1400 می باشد

چهارشنبه 6 بهمن 1400
فراخوان مرحله سوم مناقصه عمومی  یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مرحله سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(120)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر داردتجدید مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی و پژوهشی را به شماره 2000000239000017 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس www.setadiran.ir برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز شنبه از تاریخ 18/10/1400 می باشد.

چهارشنبه 22 دي 1400
فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

(65)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد تجدید مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت را به شماره 2000000239000016 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه از تاریخ 15/10/1400 می باشد

چهارشنبه 22 دي 1400
مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در سال 1400

(33)

دانشکده علوم پزشکی مراغه در نظر دارد مناقصه خرید دستگاه هوارسان بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۰۷ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 21/10/1400 می باشد.

چهارشنبه 22 دي 1400
فراخوان مزایده فروش املاک  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

فراخوان مزایده فروش املاک دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه در سال 1400

(119)

دانشکده علوم پزشکی مراغه به استناد تصویب نامه شماره 27971/ت58795 مورخ 12/03/1400 ومجوز 68386/51 مورخ /06/05/1400 اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد تعداد 5 باب خانه بهداشت /زمین خودرا را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

چهارشنبه 8 دي 1400

اخبار

اعضاء هیأت بورد گروه آموزشی تغذیه وزارت بهداشت از دانشکده علوم پزشکی مراغه بازدید کردند

1402/03/10

درخشش دانشکده علوم پزشکی مراغه در نخستین همایش بهره وری و بهینه سازی مصرف در نظام سلامت با دو طرح

1402/03/10

رفاه و معشیت کارکنان اولویت اول معاونت توسعه مدیریت و منابع است

1402/03/10

از ابتدای سال جاری 57 هزار خدمت بهداشتی برای مادران باردار ارائه شده است

1402/03/08

برگزاری جشنواره اتا در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کلان منطقه

1402/03/07

برگزاری همایش رابطین سلامت محلات به مناسبت روز جهانی فشارخون واجرای برنامه پزشکی خانواده شهری

1402/03/06

در سال گذشته سه هزار هفتصد نفر نوزاد از نظر کم کاری تیروئید غربالگری شدند

1402/03/06

مرکز درمان ناباروری سطح ۲ بیمارستان شهید بهشتی به زودی افتتاح خواهد شد

1402/03/06

پرچم متبرک حرم رضوی بر بالین بیماران بیمارستان سینا مراغه

1402/03/06

آیین تجلیل از بازنشسته جانباز هشت سال دفاع مقدس دانشکده علوم پزشکی مراغه

1402/03/03

برپایی ایستگاه کنترل فشار خون در مراسم سوم خرداد سالگرد آزاد سازی خرمشهر در گلشن زهرا (س)

1402/03/03

اجرای برنامه مراقبت سلامت جوانان و نوجوانان باعث ارتقا سلامت می شود

1402/03/02

راه اندازی ۴ بخش جدید در بیمارستانهای مراغه

1402/03/02

حضور هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی مراغه در جمع دانشجویان خوابگاه شهید دکتر رهبری

1402/03/02

از مقام آوران کشوری و دانشگاهی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت تجلیل شد

1402/03/02